Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-01-16

  STAŻ z RPO

                                                                                                                                     Namysłów 20.03.2017r.

   

  OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH

      od 20.03.2017Rr. do wyczerpania  środków

   

   z projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -RPO.

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców - organizatorów stażu do składania wniosków
  o organizację stażu  dla o
  sób  w wieku 30 lat i powyżej, dla których ustalono  II profil pomocy,  w szczególności dla osób :

              - zarejestrowanych  urzędzie pracy i pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy

   

             - o niskich kwalifikacjach zawodowych (brak wykształcenia, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,    

               zawodowe lub średnie)  

   

             - niepełnosprawnych

   

  Zbieramy  tylko wnioski   z  gwarancją   zatrudnienia  w  formie   umowy  o  pracę  ( 3 miesiące  –  minimum  ½   etatu).

   

 • 2017-01-16

  STAŻ z PO WER

                                                                                                                               Namysłów 20.03.2017r.

   

                                         OGŁOSZENIE  O NABORZE WNIOSKÓW STAŻOWYCH                                       

  ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH -  w ramach projektu  POWER

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców do składania wniosków
  o organizację stażu  dla :

  • osób   bezrobotnych   do   29   roku   życia, którzy  należą do kategorii NEET   i spełniają łącznie trzy warunki:          
   •  nie pracują    ( tz.   jest osobą bezrobotną)
   •  nie   kształcą   się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
   •  nie szkolą się    (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie , uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzybnych do wykonywania pracy  )                                                                                                                            a   w szczególności dla osób :

                       -  długotrwale bezrobotnych,  os. (-25) zarej.  w urzędzie pow. 6 m-cy,

                                                                      os. (-30) zarej. w urzędzie  pow. 12 m-cy

                       -  niepełnosprawnych ,

   

 • 2017-01-31

  Nabór wniosków na refundację wynagrodzenia bezrobotnych do 30 roku życia

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie informuje,

   

   

  że od 15.03.2017r wstrzymuje nabór wniosków  na  refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.

   

   

   

   

   

   

  Instrument skierowany jest do bezrobotnych poniżej 30 roku życia i ma na celu ich wsparcie w podjęciu zatrudnienia.

  Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć z urzędem umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.

  Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy.

  Powiatowy Urząd Pracy nie może zawrzeć umowy z pracodawcą lub przedsiębiorcą:

  • który planuje zatrudnić członka rodziny ( krewny, powinowaty),
  • który wcześniej zatrudniał wskazanego kandydata na umowę o pracę
  • u którego wskazany kandydat odbywał staż i pracodawca zobowiązał się do jego zatrudnienia lub zawarcia umowy zlecenia po odbytym stażu,
  • u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

   

  Refundacja dokonywana będzie przez okres 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia w wysokości: 1950,00 zł.  + składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za jedną osobę za jeden miesiąc,

  Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

   

  Dodatkowe informacje : tel. 774190931

   

   

 • 2017-03-01

  Spotkanie Funkcjonariuszy Służby Granicznej z Pracodawcami

  Zapraszamy Pracodawców na spotkanie informacyjne ze Służbą Graniczną w dniach
  17.03.2017, 23.06.2017, 22.09.2017, 15.12.2017
  w godzinach od 1000 - 1100

  pok. nr 33 II Piętro budynek główny Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji